دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فریده   عتابی

پست الکترونیکی : f.atabi@srbiau.ac.ir- far-atabi@jamejam.net

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی محیط زیست

سوابق اجرایی

ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری

1-ناظر طرح پژوهشی تاثیر مکانیزم توسعه پاک پروتکل کیوتو بر انتقال فن آوری های پاک و سازگار با محیط زیست در صنعت نفت، دفتر همکاریهای فنآوری ریاست جمهوری کمیته ملی اصل 44، آذر 1386-بهمن 1386

2-عضو کمیته تخصصی محیط زیست جهت بررسی تعریف و نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران ومدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 20/11/86-تیر ماه 1387

3-عضو کمیته هم اندیشی تخصصی ارزیابی و بازنگری اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی ، معونت فنی و فناوری ریاست جمهوری، 20/1/88-5/9/88

4-عضو نظام مهندسی ساختمان جهت اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، وزارت مسکن و شهرسازی، 12/3/76-تاکنون

5-عضو هیات داوران کمیته علمی جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، اردیبهشت 1389-تیر ماه 1389

 

عضویت در انجمن های علمی

1-    عضو هیئت مدیره انجمن انرژی ایران، 1384-1392

2-عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران، انجمن انرژی خورشیدی ایران، 1381-تاکنون

3-عضو پیوسته کمیته ملی انرژی (شورای جهانی انرژی)، کمیته ملی انرژی ایران، 1/5/81-تاکنون

4-عضو پیوسته نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 12/3/76-تاکنون

5-عضو پیوسته انجمن متخصصان محیط زیست ایران، انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 1374-تاکنون

6-عضو پیوسته انجمن انرژی ایران ، 1384-تاکنون

7-عضو پیوسته انجمن اقتصاد انرژی ایران ، 1373-تاکنون

8-عضو پیوسته شبکه دوستان انرژی، سازمان بهره وری انرژی ایران (بهسامان)، 1380-تاکنون

 

عضویت در کمیته علمی و هیئت داوران

1- کنفرانس بین المللی انرژی هفتمین دوره، فارسی و انگلیسی

2- کنفرانس بین المللی انرژی هشتمین دوره، فارسی و انگلیسی

3- همایش ملی انسان محیط زیست و توسعه پایدار، فارسی

4- همایش توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور، فارسی

5- نخستین کنفرانس ملی انرژی فناوری های خودرو و توسعه پایدار، فارسی

6- نخستین همایش ملی  انرژی باد و خورشید، فارسی

7- دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، فارسی

8- نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی، فارسی

9- دومین همایش ملی بیوانرژی، فارسی

10- دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی، فارسی

11- دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، فارسی

12- نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، فارسی

13- سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، فارسی

14- اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

15- چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، فارسی

 

داوری مقالات علمی پژوهشی

 

1- International journal of environmental science and technology (IJEST) ، (ISI)

2- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی- پژوهشی ISC-

3- نشریه علمی پژوهشی محیط شناسی، علمی- پژوهشی ISC-

4- نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)، علمی- پژوهشی ISC-

5- فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی علمی- پژوهشی ISC-

6-انسان و محیط زیست- علمی- ترویجی

7-

پذیرش مسئولیت های اجرایی در شوراها، کمیته ها

 

1-مدیر پژوهش دانشکده محیط زیست و انرژی (واحد علوم و تحقیقات تهران) 84-1382

2-عضو هیئت مدیره انجمن انرژی ایران (فعالیت در امور اجرایی" شرکت در جلسات هیات مدیره – برگزاری سمینار و نشست های علمی مدیریت وب سایت انجمن و ...) (کمیسیون انجمنهای علمی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری) 88-1384

3-عضو گروه انرژی سازمان بسیج اساتید کشور (سازمان بسیج اساتید -وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) 86-1384

4-عضو کمیته انرژیهای نوگروه انرژی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) 90-1388

5-عضو کمیته برنامه ریزی انرژی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)90-1388

6-مشاور صنعتی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (وزارت نفت) 88-1386

7-عضو کمیسیون تدوین استانداردهای سیستمهای فنی انرژی (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور) 83-1382

8-آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی شناسایی منابع انتشار و نحوه کنترل آلودگی هوا 1391عضویت در جوامع علمی

 

1-    عضو هیئت مدیره انجمن انرژی ایران، 1384-1392

2-عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران، انجمن انرژی خورشیدی ایران، 1381-تاکنون

3-عضو پیوسته کمیته ملی انرژی (شورای جهانی انرژی)، کمیته ملی انرژی ایران، 1/5/81-تاکنون

4-عضو پیوسته نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 12/3/76-تاکنون

5-عضو پیوسته انجمن متخصصان محیط زیست ایران، انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 1374-تاکنون

6-عضو پیوسته انجمن انرژی ایران ، 1384-تاکنون

7-عضو پیوسته انجمن اقتصاد انرژی ایران ، 1373-تاکنون

8-عضو پیوسته شبکه دوستان انرژی، سازمان بهره وری انرژی ایران (بهسامان)، 1380-تاکنوننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا

نوع همکاری : تمام وقت

فریده عتابی

فریده عتابی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

^